26-28 maart 2019 | Leergang spiritualiteit en leiderschap

26-28 maart 2019 | Leergang spiritualiteit en leiderschap

Leergang spiritualiteit en leiderschap
Dinsdag 26 maart t/m donderdag 28 maart 2019 , Abdij Koningshoeven
De andere data zijn 18 t/m 20 juni en 17 t/m 19 september 2019

“Mensen in leidinggevende posities hebben een spiritualiteit nodig die hen niet uit de wereld wegvoert, maar die hen helpt midden in de wereld hun taak te vervullen.”

De leergang spiritualiteit en leiderschap in de Trappisten Abdij Koningshoeven is door Anselm Grun ontwikkeld en wordt met zijn goedkeuring door Jos van Genugten en Anne Stael gegeven in Nederland. De leergang gaat in op de vragen:

 • hoe kan ik een authentiek leider zijn?
 • hoe kan ik uitputting voorkomen en met plezier blijven werken?
 • hoe krijg ik mijn mensen mee in de richting van gewenste veranderingen?
 • hoe ga ik om met de ontwikkelingen in mijn organisatie en in de samenleving?

Anselm Grün heeft het standaardwerk ‘Bezielend leidinggeven’ geschreven. Hij gaat uit van de 1500 jaar oude Regel van Benedictus als managementmodel. Volgens Benedictus is een leidinggevende iemand die het leven dient en mensen bezielt. Zelfkennis, mensenkennis, creativiteit en fantasie zijn hierbij voorwaarden. Lees hieronder verder of lees de folder Spiritualiteit en leiderschap.

In veel organisaties klinkt de uitspraak “goed leiderschap maakt het verschil”. Goed leiderschap heeft een wezenlijke betekenis voor het persoonlijke welbevinden en de ontplooiing van medewerkers én voor de positionering van de organisatie in de samenleving. Dit merken klanten meteen: geïnspireerde  en betrokken medewerkers zorgen voor tevreden klanten.
Er is een grote maatschappelijke vraag naar bezielend leiderschap, naar leidinggevenden die integer, authentiek en betrokken zijn. Dat gaat verder dan het zakelijk uitvoeren van voorgegeven opdrachten,efficiënt en effectivitief werken, het toepassing van procedures en protocollen, of werk delegeren aan zelfsturende teams
Goed leiderschap wijst een richting aan, heeft een samenhangende visie op de toekomst en is georiënteerd op waarden en deugden. Een leider is gericht op ‘hart en ziel’ van de medewerkers en ziet het als een uitdaging om het beste uit mensen naar boven te halen. Dit leiderschap is naast doelgericht ook altijd brongericht.
De Leergang Spiritualiteit en Leiderschap, met de benedictijner gedachten over spiritualiteit en leiderschap als uitgangspunt, biedt ruimte en rust om uit de hectiek van alledag aandacht te schenken aan ‘trage’ vragen, zoals: Wie ben ik zelf? Wat is mijn werk? Uit welke bronnen put ik? Met welke toekomst wil ik mij verbinden?
2 De leergang: achtergrond en opzet

Het uitgangspunt van de leergang is dat het fundament van bezielend leiderschap is gebaseerd op zorg voor je zelf; zorg voor je inspiratie, verbinding met de ander en leidinggeven gestalte geven nu, in deze tijd en op deze plaats .

 • Goed leiderschap is ondenkbaar zonder voortdurende zorg voor de eigen persoon en de eigen inspiratie. Wie verantwoordelijkheid draagt of wil dragen,moet voortdurend aan zelfonderzoek doen. Een absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van spiritueel leiderschap is een blijvende aandacht voor de eigen geestelijke weg. Daarbij spelen zowel lichamelijke gezondheid, als psychisch evenwicht en persoonlijke geestelijke groei een belangrijke rol. (Anselm Grün)
 • Persoonlijke groei en bloei vragen om voeding, om inspiratie. De Regel van Benedictus is al eeuwen zo’n inspiratiebron als het gaat om bezield leven en bezielend leiding geven. Goed leiderschap is niet van vandaag of gisteren. Het is een eeuwenoud vraagstuk. Naast het gedachtegoed van Benedictus wordt ook geput uit andere bronnen, zoals uit de joodse en christelijke bijbel, uit boeddhisme, taoïsme en humanisme.
 • Leiding geven krijgt gestalte in deze tijd en op deze plaats, in deze organisatie, in dit bedrijf, in deze maatschappij. Leiderschap vindt dus niet in een maatschappelijk vacuüm plaats, maar is plaats- en tijdgebonden. De vragen en problemen maar ook de mogelijkheden van de tijd dienen voorwerp van studie en handelen te zijn voor wie een adequaat leiderschap wil ontwikkelen.

Doelgroep: De leergang is gericht op leidinggevenden in verschillende sectoren van de samenleving zoals bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap, krijgsmacht, zorg en welzijn, cultuur en pastoraat.

De doelstellingen van de cursus zijn:

 • het verdiepen en ontwikkelen van een persoonlijke spiritualiteit, de basis van goed leiderschap;
 • het vermeerderen van kennis over en inzicht in bronnen die inspiratie kunnen geven voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap;
 • het ontwikkelen van een houding die past bij groei in spiritualiteit en leiderschap in de eigen organisatie;
 • het aanleren van vaardigheden voor bezielend leiderschap in de eigen werksituatie;
 • het formuleren van een persoonlijk ontwikkelings- of inspiratieplan.

Programma: De leergang Spiritualiteit en Leiderschap bestaat uit drie blokken van drie aaneengesloten dagen.

Blok I (drie dagen) Centraal thema: leiding geven aan jezelf. Goed leiding geven aan anderen vooronderstelt dat je op een goede wijze aandacht en tijd geeft aan jezelf. Het gaat erom jezelf, je eigen ontwikkeling en groei te sturen en te leiden. In dit blok komen aan de orde : ontdekken door wie of wat je jezelf laat leiden, gevoel van eigenwaarde, zelfbeeld, het goed omgaan met de tijd, de kunst van het pauzeren, tijd nemen voor reflectie en bezinning, het stellen van prioriteiten in een volle agenda, omgaan met werkdruk en voortdurende storingen in het werk, het stellen van doelen in het werk, en het stellen van en omgaan met grenzen. Als extra onderwerp: beelden van leiderschap in kunst en fotografie.

Blok II (drie dagen) Centraal thema: de verbinding met de ander. Leiding geven vraagt waarlijk meesterschap in goede communicatie met anderen, zowel inhoudelijk als op het niveau van de menselijke betrekkingen. In dit kader komen onder meer aan bod: de mogelijkheden en grenzen van de eigen communicatiepatronen, effectieve communicatie, communiceren zonder conflicten, kritiek kunnen geven en ontvangen, de kunst van de positieve waardering. Als extra onderwerp: beelden van leiderschap in films.

Blok III (drie dagen) Centraal: authenticiteit en de verbinding met het geheel. Voor goed leiderschap is van cruciaal belang dat de leidinggevende authentiek is en authentiek overkomt. Een gekunsteld optreden, een trucje, toneelspel, niet jezelf zijn, het werkt uiteindelijk averechts. Aan de orde komen onder meer: de sterke en minder sterke kanten van de eigen persoonlijkheid en de eigen manier van optreden, mogelijkheden tot verandering, voorbeelden van inspirerend leiderschap, verzorgen van de eigen bronnen van inspiratie, de maatschappelijke context waarin men werkzaam is. Als extra onderwerp: het werken met verhalen in veranderingsprocessen

Andere kenmerken van de leergang
Intervisie, persoonlijke begeleiding, zelfstudie.
In het kader van de leergang voert elke deelnemer minimaal drie tussentijdse intervisiegesprekken met een klein aantal groepsgenoten om het geleerde in praktijk te brengen. Aan het begin van de leergang worden intervisiegroepen samengesteld, die in principe gedurende de leergang driemaal bij elkaar komen. De intervisiegroepen zijn gericht op verwerking en/of toepassing in de eigen werksituatie. Er worden verschillende modellen van intervisie aangeleerd en toegepast. De intervisiegroepen werken zelfstandig, maar kunnen desgewenst een beroep doen op de begeleiders. Deelnemers aan de leergang kunnen, indien zij dat wensen, gesprekken voeren met een persoonlijke begeleider, gericht op de ontwikkeling van de eigen identiteit en spiritualiteit. De persoonlijke begeleider kan iemand zijn met wie men al een relatie heeft. Wie geen persoonlijke begeleider heeft en er een zoekt, kan de begeleiders van de leergang verzoeken om bemiddeling. Het is belangrijk dat de begeleider enige afstand heeft tot de werksituatie en niet tot de eigen (werk) kring behoort. De kosten van persoonlijke begeleiding zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. Deelnemers worden verondersteld aan zelfstudie te doen: het bestuderen van teksten, zowel primaire teksten als achtergrondinformatie en literatuur ter verdieping van aangeboden thema’s.

Werkvormen
Voor kennisoverdracht, aanleren van leidinggevende vaardigheden en aandacht voor lichamelijkheid en houdingsaspecten worden verschillende werkvormen gebruikt, afkomstig uit organisatieontwikkeling, agogiek, didactiek en verschillende spirituele scholen. Voorbeelden hiervan zijn (zen)meditatie en gebed, lichaamsoefeningen (o.a. uit de taichi), dramatechnieken, visualisaties, verschillende gespreksvormen en opstellingen. Gedurende de leergang wordt gewerkt met eigen praktijksituaties. 7 De tijdsinvestering van de leergang wordt geschat op circa 16 dagen gedurende het gehele jaar inclusief cursusdagen, intervisiebijeenkomsten, thuisopdrachten en zelfstudie.

Begeleiding De leiding over een leergang is in handen van Jos van Genugten en Anne Stael. Bij hen kan men terecht voor vragen en nadere informatie. In de leergang is een gesprek opgenomen met Broeder Bernardus, de abt van Koningshoeven over benedictijns leiderschap in de abdij.

Locatie
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven
Eindhovenseweg 3 5056 RP Berkel-Enschot
Routebeschrijving
Tarieven

Volg en like ons:
Facebook
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
LinkedIn